Politiska ideologier

Ordet ideologi härstammar från grekiskan och betyder idélära. Inom politiken har man sedan börjat använda detta begrepp genom att föra samman politik och ideologi till ett gemensamt begrepp där det rör sig om idéer och värderingar och hur dessa bör ta form för att kunna förändra samhället. En politisk ideologi är således inte direkt förknippad med ett enda parti även om många ändå gör det.

En kort historia

Första gången som begreppet uppdagades var i Frankrike, där mycket av vår nutida politik trädde i kraft som en första våg. I slutet av 1700-talet i ungefär samma veva som den franska revolutionen var ett faktum, satt tänkaren Destutt de Tracy och funderade på vetenskapen kring idéerna. Denna idévetenskap syftade just på samhället och hur reformer påverkade människor i det stora och det lilla. Begreppet politisk ideologi såg dagens ljus. På samma gång ansåg vissa personer som exempelvis Karl Marx att politisk ideologi borde kritiseras istället och menade att det var en felaktig medvetenhet genom att starka grupper i samhället skulle kunna kontrollera samhällets stora och viktiga idéer för stunden. Han menade således att politiska ideologier mer handlade om makt än något annat och att det hade med själviskhet att göra. På samma sätt ansåg han att härskande personer såsom kungar och adel alltid utnyttjat sina positioner för att fortsätta bejaka vissa ideologier och därmed behålla sin plats.

Olika politiska ideologier

Förr i tiden har man för det mesta kommit tillbaka till de vanligaste politiska ideologierna, vilka är liberalism, konservatism, socialism och facism. Ytterligare ideologier kan vara pacifism, anarkism och kapitalism. Dock har den idépolitiska kartan till stor del ritats om och idag börjar vi brottas med nya idéer som uppkommer. Många menar till exempel att ekologism är en ny form av politisk ideologi som förespråkar grön politik i allt vi företar oss, och det kan nog ligga en stor del i det påståendet. Andra politiska ideologier som verkligen ligger i tiden men som börjar dala en aning är feminismen som inte bara vill göra sig hörd inom politik, utan inom ekonomi och sociala frågor också.

Ekologismen – den nya politiska ideologin

Ända sedan 70-talet har den gröna ideologin sakta men säkert vuxit fram. Den kan dessutom starkt förknippas med feminismen och solidaritetsrörelserna som växte fram i samma våg. Som det säkert kan höras på ordet ekologism, handlar det om en hållbar utveckling och kunskapen att ta vara på naturens resurser utan att de ska påverkas särskilt mycket. Inom ekologismen finns det dock en rad underideologier som mynnat ut i olika begrepp – såsom ekofeminism och socialekologi. Det som kan vara intressant med ekologismen är att den till skillnad från de flesta andra politiska ideologier, även vill värna om varelser som anses som icke mänskliga och att samtliga arter på jorden har rätt till ett värdigt liv.

Ekofeminism

Begreppet ekofeminism kan verka lite missvisande, eftersom många kan tro att det rör sig om helt andra saker än det faktiskt gör. Ekofeminismen är från början en grupp feminister som påbörjade sin historia 1974 i Frankrike, och ville dra ett samband mellan jämställdhetsfrågor och miljöorganisationer. Idag kan vi direkt förknippa detta med Miljöpartiet som på samma gång som de förespråkar feminism, även vill betona vikten av den ekologiska revolutionen. Det ska alltså alltid finnas en naturlig koppling mellan människa och natur och att män och kvinnor ska vara jämlikar och i konstant samverkan med naturen.